Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "PRAXIS"
licznik

:: Aktualności ::

Regulamin:

KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ

W CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM „PRAXIS”

§1

 1. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „PRAXIS” (zwane dalej Centrum) świadczy zajęcia o charakterze terapeutycznym, w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej oraz pomocy pedagogicznej dzieciom do 12 r.ż.
 2. Centrum zastrzega sobie prawa do zmiany zakresu zajęć w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
 3. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie opiekuna (dalej Opiekuna) dziecka (dalej Dziecko).
 4. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla Dziecka Opiekun ustala z Centrum. W tym celu Opiekun zobowiązany jest do przekazania Centrum wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka, zapoznania z dokumentacją Dziecka oraz nie tajenia informacji mogących mieć wpływ na decyzję Centrum dotyczących doboru terapii.

§2

 1. Spotkania konsultacyjne umawiane są telefonicznie. Grafik terapii ustala się indywidualnie na pierwszym spotkaniu.

§3

 1. Zajęcia trwają do 50 minut w zależności od możliwości Dziecka.
 2. Opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności Dziecka w Centrum w terminie ustalonym dla przeprowadzania zajęć.
 3. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia, jednak nie później niż na dzień przed ich terminem. O planowanej nieobecności Opiekun może poinformować telefonicznie lub osobiście.
 4. Każda sesja terapeutyczna ma ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka, a spóźnienie dziecka nie powoduje jej przedłużenia
 5. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli uzna to za konieczne.
 6. W czasie zajęć obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy.
 7. W czasie zajęć opiekę nad Dzieckiem sprawuje terapeuta.
 8. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z Dzieckiem udzielonych Opiekunowi na piśmie lub ustnie. W innym przypadku Centrum nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

§4

 1. Opłaty za zajęcia dokonywane są każdorazowo gotówką lub przelewem na konto Centrum za odbyte zajęcia. W przypadku opłaty karnetowej opłata dokonywana jest z góry za ustaloną liczbę zajęć w wyżej wymienionej formie. Opiekun jest obciążany opłatą za zajęcia stosownie do aktualnego cennika.

§5

 1. Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjenta i jego terapii.

Włocławek, dnia 02 lutego 2009r.

© 2009 PRAXIS      
Zamknij Zamknij